Secretarul

Ultima modificare a acestei pagini: 7 septembrie 2018

ENE IOANA RALUCA

Sectratarul Comunei Aninoasa
DATE PERSONALE:

Profesia: Jurist
Telefon: 0245 – 226214
Audienţe: Marti între orele 0900 – 1200
Email: aninoasadb@yahoo.com

 

CURRICULUM VITAE
EDUCAȚIE ȘI FORMARE
  • Facultatea de Drept si Științe Administrative, Universitatea „Valahia”, Târgoviște, Master Administrație Publică Europeană
  • Facultatea de Drept si Administrație Publică, Universitatea Spiru Haret, București, promoția 2012
  • Facultatea de Relații Internaționale și Studii Europene,  Universitatea Spiru Haret, București, promoția 2008
  • Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicații „Gheorghe Airinei”, București, secția bilingv engleza,  promoția 2005

 

CURSURI, ATESTATE
  • Expert implementare fonduri structurale și de coeziune, în cadrul programului de formare specifică în domeniul managementului instrumentelor
  • Specializare în domeniul managementului situațiilor de urgență
  • Specializare în domeniul prevenției și pregătirii pentru dezastre
  • Atestat de competență profesională nivel avansat, specializarea telecomunicații bilingv engleză
  • Atestat de competenta lingvistică, nivel avansat engleză
  • Atestat de competenta lingvistică, nivel mediu franceză

 

ATRIBUŢIILE SECRETARULUI

În temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, secretarul Comunei Aninoasa îndeplineşte următoarele atribuţii, după cum urmează:
a) avizează, pentru legalitate, dispozițiile primarului și hotărârile consiliului local;
b) participă la ședințele consiliului local;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar, precum și între aceștia și prefect;
d) organizează arhiva și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului;
e) asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local,  și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmește procesul-verbal al ședințelor consiliului local, și redactează hotărârile consiliului local;
g) pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local, și comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, după caz.

 

VEZI RAPOARTE ANUALE