Invatamant si educatie

Ultima modificare a acestei pagini: 9 noiembrie 2016

Invăţământul

Websitul Scolii Gimnaziale Aninoasa – https://www.scoalagimnazialaaninoasa.ro/

La începutul anului şcolar 2009/2010, în comuna Aninoasa funcţionau 3 grădiniţe și 3 şcoli generale. 
La aceste unitǎţi de învǎţǎmânt erau înscrişi: 125 de copii  la grădiniţe, numărul copiilor înscriși la șcloli  fiind de 320.
În  învăţământul de toate gradele îşi desfăşoară activitatea instructiv – educativă un număr de 40 cadre didactice titularizate.
In perioada 2004 – 2009, evoluţia numǎrului de copii şi de cadre didactice din unitǎţile de învǎţǎmânt de pe raza localitǎţii a fost urmǎţoarea:
Tabel nr.14
Evoluţia numarului de copii şi de cadre didactice

Categorie/an şcolar

2004/
2005

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

Preşcolari 142 129 131 125 109 125
Educatoare 7 7 7 7 7 8
Elevi înscrişi ( cls.I-VIII) 410 378 357 354 349 320
Cadre didactice 42 42 40 50 47 32
Absolvenţi clasa a VIII-a 53 38 36 42 47
Abandon şcolar 0 1 2 2 0

                                      Sursa: Evidenţele şcolilor de pe raza comunei


Fig.7. Evoluţia numǎrului de copii şi de cadre didactice
                                             Sursa: Evidenţele şcolilor de pe raza comunei

 

Scǎderea constantǎ a numǎrului de copii înscrişi în diferite forme de învǎţǎmânt se datoreazǎ în primul rând scǎderii populaţiei de vârstǎ şcolarǎ, consecinţǎ a scǎderii natalitǎţii dupǎ anul 1989, dar şi aşezǎrii geografice (comunǎ suburbanǎ municipiului Târgovişte) care a favorizat migraţia copiilor cǎtre şcolile din mediul urban. Aceastǎ migraţie se datoreazǎ  persistenţei (cel puţin în percepţia cetăţenilor comunei) a unui  decalaj educaţional între mediul urban şi cel rural .

Baza materială a sistemului instituţional  în care se desfăşoară activitatea de educaţie şi învăţământ dispune de 13 săli de clasă , 3 cabinete şcolare, 5 laboratoare, 2 săli de gimnastică şi 3 biblioteci şcolare.

Până în prezent au fost create condiţii pentru buna funcţionare a şcolilor şi grădiniţelor de pe raza comunei şi anume:

 • au fost amenajate 3 sǎli de informatică  în şcolile Aninoasa, Viforâta şi Săteni, fiecare dotatǎ cu câte 15 calculatoare noi şi softurile necesare, laptop, videoproiector si ecran de proiecţie.
 • şcolile sunt racordate la reţeaua Internet;
 • toate cele trei şcoli au fost reabilitate şi beneficiazǎ de mobilier recondiţionat  şi încǎlzire în sistem centralizat.
 • perimetrul şcolilor este supravegheat permanent prin 3 camere video vizualizarea şi înregistrarea imaginilor fǎcându-se la un dispecerat instalat la Postul de Poliţie Aninoasa.;
 •  a fost finalizatǎ reabilitarea grupului sanitar al şcolii din Sǎteni;
 • grǎdiniţele au fost dotate cu mobilier nou  şi beneficiazǎ de încǎlzire în sistem centralizat.

In satul Viforâta se aflǎ în construcţie o nouǎ clǎdire pentru grǎdiniţǎ, iar din anul şcolar 2009/2010, în satul Aninoasa, sediul grǎdiniţei a fost amenajat în clǎdirea Centrului Cultural Aninoasa unde funcţioneazǎ şi o grupǎ de  preşcolari cu program prelungit, prima de acest gen din mediul rural. Copiii beneficiazǎ de o masǎ caldǎ, dotǎri la înalte standarde de calitate, de instruire asiguratǎ de  cadre didactice specializate şi de un spaţiu de joacǎ modern, amenajat prin grija administraţiei publice locale cu sprijinul Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

Interesul crescut pentru pentru acestǎ modernǎ formǎ de învǎţǎmânt se datoreazǎ nivelului de educaţie al locuitorilor comunei dar şi creşterii numǎrului de copii ai cǎror pǎrinţi sunt plecaţi la muncǎ în strǎinǎtate,  aceştia fiind lǎsaţi în grija bunicilor.

Probleme identificate

 • scǎderea cifrei de şcolarizare;
 • risc de abandon şcolar şi de sporire a infracţionalitǎţii în rândul tinerilor datorat creşterii numǎrului de elevi ai cǎror pǎrinţi sunt plecaţi la muncǎ în strǎinǎtate;
 • grupurile sanitare ale şcolilor din Aninoasa şi Viforâta nu sunt reabilitate şi nu sunt racordate la reţeaua de canalizare;
 • terenul de sport al şcolii Aninoasa necesitǎ lucrǎri de reamenajare;
 • o parte a materialului didactic utilizat este uzatǎ fizic şi moral;